Stowarzyszenie na Rzecz Robotyki Medycznej

plik foto id: 1400004106
plik foto id: 1400004273

Invitation

You are cordially invited to join the International Association for Medical Robotics / International Society for Medical Robotics ISMR. Currently we are the Witnesses of the expansion of medical robotics into medicine areas. Unlike industrial robots, medical robots operate directly in the human being environment of and on behalf of Him. It’s a fascinating area of research and often create a need to introduce a completely new design and technological solutions. Robots are a chance to introduce new standards of service and medical care, and are the only solution to problems related to general support of the old or disable patients in the future. It depends on us how fast will the development of this important field, and how accurate will the decisions related to it. Feel free to work actively in the Association! The Association is a voluntary, self-governing, a permanent association of science and technology, bringing together members whose professional activities or interests related to the medical robotics. So – this is OUR ASSOCIATION!

Let the robots be with us! Let them be more efficient and useful for humans!

President Zbigniew Nawrat

Ladies and Gentlemen, All interested in joining the International Association for Medical Robotics and support its statutory activities we invite you to submit personally or send by mail a signed declaration by the membership. At the same time, please refer to the Statute

Zaproszenie

Serdecznie zapraszam do przystąpienia do Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki Medycznej / International Society for Medical Robotics ISMR. Jesteśmy świadkami ekspansji robotyki na obszar medycyny. W odróżnieniu od robotów przemysłowych roboty medyczne działają w bezpośrednim oddziaływaniu i na rzecz człowieka. To fascynujący obszar badań naukowych i często potrzeba wprowadzenia zupełnie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. Roboty stanowią szansę na wprowadzenie nowych standardów usług i opieki medycznej, są jedynym rozwiązaniem problemów związanych powszechną obsługą osób niedołężnych. To od nas zależy jak szybki będzie rozwój tej ważnej dziedziny i jak trafne będą podejmowane decyzje z jej rozwojem związane. Zapraszam do aktywnej pracy w Stowarzyszeniu! Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o charakterze naukowo-technicznym, skupiającym członków, których działalność zawodowa lub zainteresowania wiążą się z robotyką medyczną. Czyli – to NASZE STOWARZYSZENIE!

Niech roboty będą z nami! Niech będą coraz sprawniejsze i użyteczne człowiekowi!

Zbigniew Nawrat Prezydent 

Szanowni Państwo, Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przyłączeniem się do Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki Medycznej i wspieraniem działalności statutowej do złożenia osobiście lub drogą pocztową podpisanej deklaracji członkostwa

Transmisja na żywo: Konferencja Roboty Medyczne 2023

Zobacz wszystkie materiały na YouTube

Invitation / Zaproszenie

21st Medical Robotics Conference

Prof. Zbigniew Religa Foundation for Cardiac Surgery Development and the International Society for Medical Robotics invites you to:

XXI Konferencja Robotyki Medycznej

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im.prof.Zbigniewa Religi, Mędzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Robotyki Medycznej zapraszają:

December 8th (Friday), 2023

DiH Healthcare Robotics HERO Summarum, and the Medical Robotics Forum 2023 taking place.

On this day, we will showcase the latest achievements of Polish medical robotics, including our robot Robin Heart in the version equipped with artificial intelligence - Robin Heart AI. During the Forum, we will discuss with distinguished guests the future, hopes, and concerns of the development of robotic applications in clinics, practices, and homes – from specialized robots in surgery to rehabilitative and social robots. The meeting is scheduled in the FRK conference hall (approx. 100 seats) and demonstrations in the FRK laboratories. We will also summarize the DiH Healthcare Robotics HERO project, of which FRK was the representative for this part of Europe.

December 9th (Saturday), 2023

 • A summary of the spring tele-conference XXI BioMedTech Silesia – award-winning participants in the youth, student, and doctoral sessions will present live. Diplomas will be ceremoniously awarded to the laureates and distinguished authors of the best papers.
 • "Medical Innovation Runway" . Join the Revolution in Bioengineering, AI, and Medical Robotics! A meeting with an international Investment Board: Our panel of experts includes experienced investors, entrepreneurship support agents at various levels, and specialists in bioengineering, AI, and medical robotics. Inventors and entrepreneurs will have a 10-minute presentation in front of the Board and receive invaluable advice on how to transform their idea or business into a market hit! We are looking for the 2023 market hit in medical robotics, AI, and bioengineering.
 • Inventors' School 2023 – lectures and demonstrations for TEACHERS – on how to develop talents without missing any. We return to the format of meetings where we show the best patterns for supporting the education of outstanding, creative figures.
 • ISMR ACADEMY – Academy of the Art of Building Medical Robots, meaning our meetings with humanities scholars, economists, and entrepreneurs, ... This year we focus on psychology (how to communicate with robots and their impact on humans), with philosophers and entrepreneurs. Meetings with Masters

8 grudnia (piątek) 2023

Podsumowanie DiH Healthcare Robotics HERO oraz Forum Robotyki Medycznej 2023.

W tym dniu zaprezentujemy najnowsze osiągnięcia polskiej robotyki medycznej, w tym naszego robota Robin Heart w wersji wyposażonej w sztuczną inteligencję - Robin Heart AI. Podczas Forum będziemy dyskutować z wybitnymi gośćmi o przyszłości, nadziejach i obawach związanych z rozwojem zastosowań robotycznych w klinikach, praktykach i domach – od specjalistycznych robotów w chirurgii po roboty rehabilitacyjne i społeczne. Spotkanie zaplanowano w sali konferencyjnej FRK (około 100 miejsc) oraz demonstracje w laboratoriach FRK. Podsumujemy również projekt DiH Healthcare Robotics HERO, w którym FRK reprezentowało tę część Europy. 

9 grudnia (sobota) 2023

 • Podsumowanie wiosennej telekonferencji XXI BioMedTech Silesia – nagrodzeni uczestnicy sesji młodzieżowej, studenckiej i doktoranckiej zaprezentują się na żywo. Dyplomy zostaną uroczyście wręczone laureatom i wyróżnionym autorom najlepszych prac.
 • "Pas Startowy Innowacji Medycznych". Dołącz do Rewolucji w Bioinżynierii, AI i Robotyce Medycznej! Spotkanie z międzynarodowym Sztabem Inwestorskim: Nasz panel ekspertów to doświadczeni inwestorzy, agenci wspierający przedsiębiorczość na różnych poziomach i specjaliści w dziedzinie bioinżynierii, AI i robotyki medycznej. Wynalazcy, przedsiębiorcy w 10 minutowej prezentacji staną przed Sztabem i otrzymają bezcenne wskazówki, jak przekształcić swój pomysł, biznes w hit rynkowy! Szukamy hitu rynkowego robotyki medycznej, AI i bioinżynierii 2023.
 • Szkoła Wynalazców 2023 – wykłady i demonstracje dla NAUCZYCIELI – jak rozwijać talenty, nie pomijając żadnego. Powracamy do formatu spotkań, na których pokazujemy najlepsze wzorce wspierające edukację wybitnych, kreatywnych postaci.
 • AKADEMIA ISMR – Akademia Sztuki Budowania Robotów Medycznych, czyli nasze spotkania z humanistami, ekonomistami i przedsiębiorcami, ... W tym roku skupiamy się na psychologii (jak komunikować się z robotami i ich wpływ na ludzi), z filozofami i przedsiębiorcami. Spotkania z Mistrzami.

We are supported by: the Medical University of Silesia, Med Silesia Cluster, Upper Silesian Market Entrepreneurship Accelerator, Start Up City Zabrze, and DIH Healthcare Robotics HERO. We are supported by Silesia (The Marshal's Office of the Silesian Voivodeship)!

Please direct applications to participate in the conference and all meetings directly to the organizer Zbigniew Nawrat at nawrat@frk.pl. Participation in the conference, both passive and active, is free of charge. The meetings are held in a hybrid format. You are welcome to join us in Zabrze at FRK on December 8-9, or participate actively via Zoom and passively via YouTube.

The event will be recorded.

Wspierają nas: Śląski Uniwersytet Medyczny, Klaster Med Silesia, Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej, Start Up City Zabrze oraz DIH Healthcare Robotics HERO. Wspiera nas Śląskie (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego)!

Zgłoszenia do udziału w konferencji i wszystkich spotkań proszę kierować bezpośrednio do organizatora Zbigniew Nawrat nawrat@frk.pl.

Udział w konferencji bierny i czynny bez żadnych opłat. Spotkania odbywają się w trybie hybrydowym. Można – zapraszamy – wpaść do nas do Zabrza 8-9 grudnia FRK lub uczestniczyć via Zoom (aktywnie) i YouTube (biernie). Nagrywamy.

plik foto id: 1400004302

wspieraja nas

plik foto id: 1400004216
plik foto id: 1400004218
plik foto id: 1400004220
plik foto id: 1400004231
plik foto id: 1400004230
plik foto id: 1400004233
plik foto id: 1400004232

Zaproszenie dla Wynalazców i Start upów

Prof. Zbigniew Religa Foundation for Cardiac Surgery Development and the International Society for Medical Robotics and Medical University od Silesia, Med Silesia Cluster, GAPR, Start Up City Zabrze and DIH Healthcare Robotics HERO invites you to:

Medical Innovation Runway

Join the Revolution in Bioengineering, AI, and Medical Robotics!

Do you have an idea that could revolutionize the world of medicine? Does your company possess technology that will change the future of healthcare? If so, the "Medical Innovation Runway" is for you! Why Should You Apply?

 • Meet the Investment Board: Our panel of experts consists of experienced investors, entrepreneurship support agents at various levels, and specialists in bioengineering, AI, and medical robotics. Receive invaluable advice on how to transform your idea into a market hit!
 • Present Your Innovations: You have 10 minutes to convince the world that your invention is the future of medicine. Showcase your innovative solutions in front of industry leaders.
 • Networking and Collaborations: Connect with other innovators, potential investors, and industry leaders. Open the doors to collaboration that could be crucial for your success.
 • Grow Your Business: Gain knowledge, contacts, and funding opportunities that will help your company grow.

Who Should Apply?

 • Inventors and Innovators: Individuals with groundbreaking ideas in the field of bioengineering and medical robotics.
 • Start-ups and Companies: Organizations looking for opportunities to develop and present their products.
 • Scientists and Researchers: Experts wishing to commercialize their research.

How to Apply?

 • Simply – write to the organizer – nawrat@frk.pl.
  The application deadline is December 1st, 2023.

Where and When?

 • The Prof. Zbigniew Religa Foundation for Cardiac Surgery Development and the International Society for Medical Robotics, Zabrze, ul. Wolności 345a – hybrid, meaning you can also participate using the Zoom platform. December 9th, 2023, Saturday - WE INVITE YOU
 • "Medical Innovation Runway" - Your idea, our platform to launch into a world of great discoveries and successes! We are looking for a market hit in medical robotics, AI, and bioengineering. Supported by the Marshal's Office of Silesia!

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im.prof.Zbigniewa Religi, Mędzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Robotyki Medyczne, Śląski Uniwersytet Medyczny, Klaster Med Silesia, GAPR, Start Up City Zabrze oraz DIH Healthcare Robotics HERO zapraszają:

Pas Startowy Innowacji Medycznych

Dołącz do Rewolucji w Bioinżynierii, AI i Robotyce Medycznej!

Czy masz pomysł, który może zrewolucjonizować świat medycyny? Czy Twoja firma posiada technologię, która zmieni przyszłość opieki zdrowotnej? Jeśli tak, to "Pas Startowy Innowacji Medycznych" jest dla Ciebie!

Dlaczego Warto Się Zgłosić?

 • Spotkaj się z Sztabem Inwestorskim: Nasz panel ekspertów to doświadczeni inwestorzy, agenci wspierający przedsiębiorczość na różnych poziomach i specjaliści w dziedzinie bioinżynierii, AI i robotyki medycznej. Otrzymaj bezcenne wskazówki, jak przekształcić Twój pomysł w hit rynkowy!
 • Prezentuj Swoje Innowacje: Masz 10 minut, aby przekonać świat, że Twój wynalazek jest przyszłością medycyny. Pokaż swoje innowacyjne rozwiązania przed liderami branży.
 • Networking i Współprace: Nawiąż kontakty z innymi innowatorami, potencjalnymi inwestorami i liderami branży. Otwórz drzwi do współpracy, która może zaważyć na Twoim sukcesie.
 • Rozwijaj Swój Biznes: Zdobądź wiedzę, kontakty i możliwości finansowania, które pomogą Twojej firmie wzrosnąć.

Kto Powinien Się Zgłosić?

 • Wynalazcy i Innowatorzy: Osoby z przełomowymi pomysłami w dziedzinie bioinżynierii i robotyki medycznej.
 • Start-upy i Firmy: Organizacje szukające możliwości rozwoju i prezentacji swoich produktów.
 • Naukowcy i Badacze: Eksperci pragnący komercjalizować swoje badania.

Jak Się Zgłosić?

 • Najprościej – napisz do organizatora – nawrat@frk.pl
  Termin zgłoszeń upływa 1 Grudnia 2023.

Gdzie i Kiedy? 

 • Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im.prof.Zbigniewa Religi i Mędzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Robotyki Medycznej, Zabrze ul.Wolności 345a – hybrydowo, czyli można również uczestniczyć korzystając z platformy Zoom. 9 grudnia 2023 w sobotę - ZAPRASZAMY
 • "Pas Startowy Innowacji Medycznych" - Twój pomysł, nasza platforma do startu w świat wielkich odkryć i sukcesów! Szukamy hitu rynkowego robotyki medycznej, AI i bioinżynierii. Wspiera nasz Śląskie!!
plik foto id: 1400004249
plik foto id: 1400004250
plik foto id: 1400004251

Mission

Our Society brings together specialists in many fields of engineering, humanities, economics, law and art in order to create beautiful and useful robots, specialized or flexible, personalized or universal, supervised or independent. We operate by generating discourse and maintaining a keen interest in how technology can support people and medical services. We organize the world's oldest thematic conferences devoted to medical robotics (annual RobotMedyczne / MedicalRobots), unique and original multidisciplinary meetings;  ISMR Academy  (about medical robots with Masters of Technology, Design, Economics, Law and Philosophy) and more oriented towards market, producers and users - the Medical Robotics Forum. In addition, we operate by organizing workshops (e.g. testing of surgical robots). We prepare reports and comments - we are a group that has an impact on reality, especially in Poland, where our headquarters are. We conduct publishing activities - we publish Medical Robotics Reports. We live off the membership fees of individuals and affiliated companies.

Misja

Nasze Stowarzyszenie łączy specjalistów wielu dziedzin inżynierii, nauk humanistycznych, ekonomicznych, prawa czy sztuki po to byśmy tworzyli roboty piękne i użyteczne, specjalistyczne lub elastyczne, spersonalizowane lub powszechne, nadzorowane lub samodzielne. Działamy poprzez wzbudzanie dyskursu i utrzymywanie żywego zainteresowania tym jak technologia może wspierać człowieka i usługi medyczne. Organizujemy najstarsze na świecie konferencje tematyczne poświęcone robotyce medycznej (coroczne RobotMedyczne/MedicalRobots), unikalne i oryginalne spotkania multidyscyplinarne; mającą swoich fanów ISMR Academy (o robotach medycznych z Mistrzami technologii, dizajnu, ekonomii, prawa i filozofii) oraz bardziej zorientowane na sprawy rynkowe, producentów i użytkowników – Forum Robotyki Medycznej. Oprócz tego działamy organizując warsztaty (np. testowanie robotów chirurgicznych). Przygotowujemy raporty, komentarze – jesteśmy grupą posiadającą wpływ na rzeczywistość, szczególnie w Polsce, gdzie jest nasza siedziba. Prowadzimy działalność wydawniczą – wydajemy roczniki Medical Robotics Reports. Utrzymujemy się ze składek członkowskich osób oraz stowarzyszonych firm.

Objective

We founded this Association because we believe that by creating robots, man can be better. Robotization frees us from burdensome and dangerous work, and allows us to perform work in a more precise, fast and repeatable manner. It has a positive effect on our personal freedom, increases our chances of a longer life in the right comfort. Medical innovations must serve to raise standards, popularize access to services and introduce personal optimization of care, diagnostics, treatment and rehabilitation of patients. They respond to demographic challenges as well as the growth of social needs and expectations. Each day brings new challenges - new diseases that reduce the comfort and time of life, and sometimes, as in a pandemic, threaten the existence of our population. That is why we have to do robots, more and more efficient and intelligent, cooperating with us and taking care of our health and rights. We were established to meet these challenges by supporting the development and promoting knowledge about medical robots.

Cel

Założyliśmy to stowarzyszenie, bo wierzymy, że dzięki tworzeniu robotów człowiek może być lepszy.  Robotyzacja uwalnia nas od prac uciążliwych, niebezpiecznych, pozwala na wykonywania pracy w sposób bardziej precyzyjny, szybki, powtarzalny. Ma pozytywny wpływ na naszą wolność osobistą, zwiększa nasze szanse na dłuższe życie w odpowiednim komforcie. Innowacje medyczne muszą służyć podnoszeniu standardów, upowszechnianiu dostępu do usług i wprowadzaniu personalnej optymalizacji opieki, diagnostyki,  leczenia oraz rehabilitacji pacjentów. Odpowiadają na wyzwania demograficzne, wzrost potrzeb i oczekiwań społecznych. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – nowe choroby ograniczające komfort i czas życia, a czasem, jak w przypadku pandemii, zagrażające istnieniu naszej populacji. Dlatego musimy robić roboty, coraz bardziej sprawne i inteligentne, współpracujące z nami i dbające o nasze zdrowie i prawa. Powstaliśmy, by sprostać tym wyzwaniom wspierając rozwój i promować wiedzę o robotach medycznych.

Vision

Medical robots are the only chance to meet the demand for broad, democratic access to good quality healthcare services in the near future. The ongoing demographic changes, the lack of an appropriate number of medical personnel and the need to raise the standards of services provided in hospitals, clinics and nursing homes are global trends that force greater involvement in the field of medical robotics (including the development of artificial intelligence). After the advances in telecommunications, i.e. remote transmission of information, it is time to develop tele-action, i.e. remote transmission of actions. In order for the appropriate medical service, real help to reach the person in need at the right time and place, robots become necessary. The medical robotics market is growing 20 percent annually, this technological challenge but financially promising attracts new innovators and investors. Due to these challenges, Poland can be a major producer of medical robots.

Wizja

Roboty medyczne stanowią jedyną szansę na spełnienie w niedalekiej przyszłości postulatu szerokiego, demokratycznego dostępu do usług dobrej jakości w zakresie opieki zdrowia. Zachodzące zmiany demograficzne, brak właściwej liczby personelu medycznego i konieczność podnoszenia standardów wykonywanych usług w szpitalach, przychodniach i domach opieki to trendy światowe, które wymuszają większe zaangażowanie w dziedzinę robotyki medycznej (w tym w rozwój sztucznej inteligencji). Po postępach telekomunikacji, czyli przesyłania na odległość informacji, czas na rozwój tele-akcji, czyli przesyłania na odległość działania. By odpowiednia usługa medyczna, realna pomoc trafiła do potrzebującego w odpowiednim czasie i miejscu roboty stają się niezbędne. Rynek robotyki medycznej rośnie 20 procent rocznie, to wyzwanie technologiczne ale finansowo obiecujący przyciąga nowych innowatorów i inwestorów. Polska w związku z tymi wyzwaniami może być liczącym się producentem robotów medycznych.