Stowarzyszenie na Rzecz Robotyki Medycznej

plik foto id: 1400004106
plik foto id: 1400004092

Invitation

You are cordially invited to join the International Association for Medical Robotics / International Society for Medical Robotics ISMR. Currently we are the Witnesses of the expansion of medical robotics into medicine areas. Unlike industrial robots, medical robots operate directly in the human being environment of and on behalf of Him. It’s a fascinating area of research and often create a need to introduce a completely new design and technological solutions. Robots are a chance to introduce new standards of service and medical care, and are the only solution to problems related to general support of the old or disable patients in the future. It depends on us how fast will the development of this important field, and how accurate will the decisions related to it. Feel free to work actively in the Association! The Association is a voluntary, self-governing, a permanent association of science and technology, bringing together members whose professional activities or interests related to the medical robotics. So – this is OUR ASSOCIATION!

Let the robots be with us! Let them be more efficient and useful for humans!

President Zbigniew Nawrat

Ladies and Gentlemen, All interested in joining the International Association for Medical Robotics and support its statutory activities we invite you to submit personally or send by mail a signed declaration by the membership. At the same time, please refer to the Statute

Zaproszenie

Serdecznie zapraszam do przystąpienia do Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki Medycznej / International Society for Medical Robotics ISMR. Jesteśmy świadkami ekspansji robotyki na obszar medycyny. W odróżnieniu od robotów przemysłowych roboty medyczne działają w bezpośrednim oddziaływaniu i na rzecz człowieka. To fascynujący obszar badań naukowych i często potrzeba wprowadzenia zupełnie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. Roboty stanowią szansę na wprowadzenie nowych standardów usług i opieki medycznej, są jedynym rozwiązaniem problemów związanych powszechną obsługą osób niedołężnych. To od nas zależy jak szybki będzie rozwój tej ważnej dziedziny i jak trafne będą podejmowane decyzje z jej rozwojem związane. Zapraszam do aktywnej pracy w Stowarzyszeniu! Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o charakterze naukowo-technicznym, skupiającym członków, których działalność zawodowa lub zainteresowania wiążą się z robotyką medyczną. Czyli – to NASZE STOWARZYSZENIE!

Niech roboty będą z nami! Niech będą coraz sprawniejsze i użyteczne człowiekowi!

Zbigniew Nawrat Prezydent 

Szanowni Państwo, Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przyłączeniem się do Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki Medycznej i wspieraniem działalności statutowej do złożenia osobiście lub drogą pocztową podpisanej deklaracji członkostwa

21st Medical Robotics Conference

Prof. Zbigniew Religa Foundation for Cardiac Surgery Development and the International Society for Medical Robotics invites you to:

December 8th (Friday), 2023

  • DiH Healthcare Robotics HERO  Summarum and the Medical Robotics Forum 2023.

December 9th (Saturday), 2023

  • Summary of the spring teleconference XXI BioMedTech Silesia;
  • Medical Innovation Runway - A meeting with an international Investment Board. We are looking for the 2023 market hit in medical robotics, AI, and bioengineering.
  • Inventors' School 2023 – lectures and demonstrations for TEACHERS;
  • ISMR ACADEMY – Academy of the Art of Building Medical Robots

XXI Konferencja Robotyki Medycznej

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im.prof.Zbigniewa Religi, Mędzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Robotyki Medycznej zapraszają:

8 grudnia (piątek) 2023

  • Podsumowanie DiH Healthcare Robotics HERO oraz Forum Robotyki Medycznej 2023.

9 grudnia (sobota) 2023

  • Podsumowanie wiosennej telekonferencji XXI BioMedTech Silesia
  • "Pas Startowy Innowacji Medycznych". Spotkanie z międzynarodowym Sztabem Inwestorskim. Szukamy hitu rynkowego robotyki medycznej, AI i bioinżynierii 2023.
  • Szkoła Wynalazców 2023 – wykłady i demonstracje dla NAUCZYCIELI
  • AKADEMIA ISMR – Akademia Sztuki Budowania Robotów Medycznych

Mission

Our Society brings together specialists in many fields of engineering, humanities, economics, law and art in order to create beautiful and useful robots, specialized or flexible, personalized or universal, supervised or independent. We operate by generating discourse and maintaining a keen interest in how technology can support people and medical services. We organize the world's oldest thematic conferences devoted to medical robotics (annual RobotMedyczne / MedicalRobots), unique and original multidisciplinary meetings;  ISMR Academy  (about medical robots with Masters of Technology, Design, Economics, Law and Philosophy) and more oriented towards market, producers and users - the Medical Robotics Forum. In addition, we operate by organizing workshops (e.g. testing of surgical robots). We prepare reports and comments - we are a group that has an impact on reality, especially in Poland, where our headquarters are. We conduct publishing activities - we publish Medical Robotics Reports. We live off the membership fees of individuals and affiliated companies.

Zbigniew Nawrat President of ISMR

Misja

Nasze Stowarzyszenie łączy specjalistów wielu dziedzin inżynierii, nauk humanistycznych, ekonomicznych, prawa czy sztuki po to byśmy tworzyli roboty piękne i użyteczne, specjalistyczne lub elastyczne, spersonalizowane lub powszechne, nadzorowane lub samodzielne. Działamy poprzez wzbudzanie dyskursu i utrzymywanie żywego zainteresowania tym jak technologia może wspierać człowieka i usługi medyczne. Organizujemy najstarsze na świecie konferencje tematyczne poświęcone robotyce medycznej (coroczne RobotMedyczne/MedicalRobots), unikalne i oryginalne spotkania multidyscyplinarne; mającą swoich fanów ISMR Academy (o robotach medycznych z Mistrzami technologii, dizajnu, ekonomii, prawa i filozofii) oraz bardziej zorientowane na sprawy rynkowe, producentów i użytkowników – Forum Robotyki Medycznej. Oprócz tego działamy organizując warsztaty (np. testowanie robotów chirurgicznych). Przygotowujemy raporty, komentarze – jesteśmy grupą posiadającą wpływ na rzeczywistość, szczególnie w Polsce, gdzie jest nasza siedziba. Prowadzimy działalność wydawniczą – wydajemy roczniki Medical Robotics Reports. Utrzymujemy się ze składek członkowskich osób oraz stowarzyszonych firm.

Zbigniew Nawrat Prezydent ISMR

Objective

We founded this Association because we believe that by creating robots, man can be better. Robotization frees us from burdensome and dangerous work, and allows us to perform work in a more precise, fast and repeatable manner. It has a positive effect on our personal freedom, increases our chances of a longer life in the right comfort. Medical innovations must serve to raise standards, popularize access to services and introduce personal optimization of care, diagnostics, treatment and rehabilitation of patients. They respond to demographic challenges as well as the growth of social needs and expectations. Each day brings new challenges - new diseases that reduce the comfort and time of life, and sometimes, as in a pandemic, threaten the existence of our population. That is why we have to do robots, more and more efficient and intelligent, cooperating with us and taking care of our health and rights. We were established to meet these challenges by supporting the development and promoting knowledge about medical robots.

Zbigniew Nawrat President of ISMR

Cel

Założyliśmy to stowarzyszenie, bo wierzymy, że dzięki tworzeniu robotów człowiek może być lepszy.  Robotyzacja uwalnia nas od prac uciążliwych, niebezpiecznych, pozwala na wykonywania pracy w sposób bardziej precyzyjny, szybki, powtarzalny. Ma pozytywny wpływ na naszą wolność osobistą, zwiększa nasze szanse na dłuższe życie w odpowiednim komforcie. Innowacje medyczne muszą służyć podnoszeniu standardów, upowszechnianiu dostępu do usług i wprowadzaniu personalnej optymalizacji opieki, diagnostyki,  leczenia oraz rehabilitacji pacjentów. Odpowiadają na wyzwania demograficzne, wzrost potrzeb i oczekiwań społecznych. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – nowe choroby ograniczające komfort i czas życia, a czasem, jak w przypadku pandemii, zagrażające istnieniu naszej populacji. Dlatego musimy robić roboty, coraz bardziej sprawne i inteligentne, współpracujące z nami i dbające o nasze zdrowie i prawa. Powstaliśmy, by sprostać tym wyzwaniom wspierając rozwój i promować wiedzę o robotach medycznych.

Zbigniew Nawrat Prezydent ISMR

Vision

Medical robots are the only chance to meet the demand for broad, democratic access to good quality healthcare services in the near future. The ongoing demographic changes, the lack of an appropriate number of medical personnel and the need to raise the standards of services provided in hospitals, clinics and nursing homes are global trends that force greater involvement in the field of medical robotics (including the development of artificial intelligence). After the advances in telecommunications, i.e. remote transmission of information, it is time to develop tele-action, i.e. remote transmission of actions. In order for the appropriate medical service, real help to reach the person in need at the right time and place, robots become necessary. The medical robotics market is growing 20 percent annually, this technological challenge but financially promising attracts new innovators and investors. Due to these challenges, Poland can be a major producer of medical robots.

Zbigniew Nawrat President of ISMR

Wizja

Roboty medyczne stanowią jedyną szansę na spełnienie w niedalekiej przyszłości postulatu szerokiego, demokratycznego dostępu do usług dobrej jakości w zakresie opieki zdrowia. Zachodzące zmiany demograficzne, brak właściwej liczby personelu medycznego i konieczność podnoszenia standardów wykonywanych usług w szpitalach, przychodniach i domach opieki to trendy światowe, które wymuszają większe zaangażowanie w dziedzinę robotyki medycznej (w tym w rozwój sztucznej inteligencji). Po postępach telekomunikacji, czyli przesyłania na odległość informacji, czas na rozwój tele-akcji, czyli przesyłania na odległość działania. By odpowiednia usługa medyczna, realna pomoc trafiła do potrzebującego w odpowiednim czasie i miejscu roboty stają się niezbędne. Rynek robotyki medycznej rośnie 20 procent rocznie, to wyzwanie technologiczne ale finansowo obiecujący przyciąga nowych innowatorów i inwestorów. Polska w związku z tymi wyzwaniami może być liczącym się producentem robotów medycznych.

Zbigniew Nawrat Prezydent ISMR