STATUT

MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA

NA RZECZ ROBOTYKI MEDYCZNEJ

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznej i w dalszych postanowieniach statutu jest zwane „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie może również wymiennie używać nazwy w języku angielskim o brzmieniu: International Society for Medical Robotics.
 3. Stowarzyszenie może używać skrótu o brzmieniu: ISMR.

 

§ 2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o charakterze naukowo-technicznym, skupiającym członków, których działalność  zawodowa lub zainteresowania wiążą się z robotyką medyczną. Stowarzyszenie działa na rzecz użyteczności społecznej i publicznej.

 

§ 3

Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych państw świata.

 

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zabrze.

 

§ 5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.                         Dla potrzeb swojej działalności Stowarzyszenie może  zatrudniać pracowników.

 

§ 7

Stowarzyszenie działa zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach,
 2. Niniejszym Statutem,
 3. Regulaminami Stowarzyszenia,
 4. Uchwałami władz Stowarzyszenia w ramach obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

 

§ 8

Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

ROZDZIAŁ 2

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

§ 9

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Wspieranie rozwoju  i propagowanie wiedzy na temat robotyki medycznej;
 2. Wspieranie rozwoju nauk medycznych i technicznych, a w szczególności chirurgii, kardiochirurgii, mechatroniki, informatyki, telekomunikacji, automatyki, robotyki i innych dziedzin pokrewnych.

 

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współdziałanie z organami administracji państwowej w sprawach dotyczących działalności statutowej Stowarzyszenia,
 2. Organizowanie seminariów, sympozjów, wykładów, konferencji, kongresów, szkoleń, warsztatów, targów, wystaw i innych przedsięwzięć w zakresie celów Stowarzyszenia,
 3. Organizowanie i realizowanie projektów naukowych oraz kursów dydaktycznych dla studentów oraz innych osób zainteresowanych tematyką robotyki medycznej,
 4. Prowadzenie działalności promocyjnej, popularyzacyjnej i opiniotwórczej dotyczącej robotyki medycznej,
 5. Realizowanie projektów naukowo-badawczych i inwestycyjnych związanych z rozwojem robotyki medycznej i działalności Stowarzyszenia,
 6. Prowadzenie działalności wydawniczej i edukacyjnej,
 7. Wspieranie finansowo i rzeczowo osób fizycznych i prawnych działających w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności ustanowienie funduszu stypendialnego, jak również wspieranie instytucji, które wykonują prace naukowo-badawcze, konstrukcyjne i wdrożeniowe; w szczególności wsparcie to polega na redystrybucji środków na cele edukacyjne i naukowo-badawcze.

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 11

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenia posiada członków:
 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.

§ 12

 

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która popiera cele Stowarzyszenia i daje rękojmię aktywnego uczestnictwa w realizacji tych celów.
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 13

 

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje do Stowarzyszenia Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu członków Zarządu.
 2. Warunkiem członkostwa jest złożenie deklaracji członkowskiej w formie pisemnej i opłacenie składki członkowskiej na dany rok.

 

§ 14

 

 1. Członek zwyczajny posiada:
 • Czynne i bierne prawo wyborcze,
 • Prawo zgłaszania wniosków do władz Stowarzyszenia,
 • Prawo uczestniczenia w pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie i we wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 • Brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia oraz dbać o jego dobre imię,
 • Przestrzegać postanowień Statutu, Regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 • Postępować zgodnie z zasadami etyki,
 • Regularnie płacić składki członkowskie.
 1. Członek zwyczajny zobowiązany jest:

 

§ 15

 

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:
   • Wskutek działania niezgodnego ze Statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia,
   • Z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres  1 roku,
   • Z powodu utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku,
  • Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  • Wykluczenia przez Zarząd:
  • z chwilą śmierci członka.
 1. Uchwała Zarządu o wygaśnięciu członkostwa zapada zwykłą większością głosów przy quorum co najmniej połowy członków Zarządu.

 

 

§ 16

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający opłaca pomniejszoną składkę członkowską.
 3. Członek wspierający korzysta z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem praw wyborczych (biernego i czynnego) oraz uczestniczy w posiedzeniach władz z głosem doradczym.

 

§ 17

 

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tą za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia nada Walne Zgromadzenia Członków.
 2. Członek honorowy korzysta z praw członka zwyczajnego, a także zwolniony jest z opłacania składki członkowskiej.
 3. Członek honorowy wybierany jest bezwzględną większością głosów przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym.

 

§ 18

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków złożone najpóźniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest rozstrzygnięciem ostatecznym.

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 20

 

 1. Kadencja wszystkich władz wybieranych w Stowarzyszeniu trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględna większością głosów.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tą samą funkcję pełnić przez kolejne kadencje.
 3. W razie ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, skład osobowy władz zostaje uzupełniony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

§ 21

 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku równego rozkładu głosów decyduje odpowiednio głos przewodniczącego danego ciała kolegialnego.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

 

§ 22

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział

z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi

  • z głosem doradczym - członkowie wspierający oraz zaproszeni goście
 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie i jest zwoływane przez: Zarząd z jego inicjatywy, lub na pisemny wniosek: Komisji Rewizyjnej lub przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. O terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd powiadomi wszystkich członków ustnie, pisemnie lub drogą elektroniczną na co najmniej 7 dni przed planowanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Członków.
 5. W Walnym Zgromadzeniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W przypadku braku wymaganej liczby członków na Walnym Zgromadzeniu Członków w pierwszym terminie Zarząd ma prawo do ogłoszenia drugiego terminu Walnego Zgromadzenia Członków, w takim przypadku nie musi zostać zachowana terminowość ogłoszenia Walnego Zgromadzenia Członków, o której mowa w § 22 pkt 6. W związku z ogłoszeniem drugiego terminu Walnego Zgromadzenia Członków obradująca ilość Członków uprawnionych do głosowania stanowi quorum Walnego Zgromadzenia Członów i jest władna podejmować wiążące decyzje.
 6. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z głosowaniem elektronicznym, którego celem będzie podjęcie wiążących decyzji dla Stowarzyszenia. Takie Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków odbywa się w formie elektronicznej – mailowo, gdzie przedmiot stawianych spraw nie podlega dyskusji, a jedynie głosowaniu. Aby takowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków uznać za ważne swój głos musi oddać co najmniej 70% wszystkich Członków uprawnionych do głosowania. O Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Członków z głosowaniem elektronicznym informuje Zarząd wszystkich Członków Stowarzyszenia. W komunikacie informacyjnym Zarząd podaje: przedmiot głosowania, jego uzasadnienie, datę zakończenia oddawania głosów oraz adres mailowy, na który należy oddawać głosy. Podstawą do uznania uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków z głosowaniem elektronicznym jest: zagłosowanie co najmniej 70% Członków uprawnionych do głosowania, bezwzględna większość głosów oddanych oraz posiadanie wydruku wszystkich maili zwrotnych z decyzja w sprawie głosowania.

 

§ 23

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. Uchwalanie zmian w statucie,
 3. Powoływanie i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. Udzielanie absolutorium Zarządowi,
 6. Ustanawianie składek członkowskich,
 7. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków,
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcie członka honorowego,
 9. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 10. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

§ 24

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków dotyczące zmiany statutu, powoływania i odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, w pierwszym terminie Walnego Zabrania Członków wymagają bezwzględnej większości głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, natomiast w drugim terminie Walnego Zebrania Członków – bezwzględną większością głosów,                bez wymogu co do quorum.
 2. Każdemu członkowi na Walnym Zgromadzeniu Członków przysługuje jeden głos.
 3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków jest jawne, z wyjątkiem spraw personalnych, które podlegają głosowaniu tajnemu.
 4. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzję podczas posiedzeń plenarnych w formie uchwał zatwierdzanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

ZARZĄD

 

§ 25

 

 1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. W skład Zarządu wchodzą:
 • Prezydent,
 • Wiceprezydenci w liczbie od jednego do czterech,
 • Skarbnik,
 • Sekretarz.

 

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 2. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 4. Kierowanie bieżącą pracą i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
 5. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 6. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami Stowarzyszenia,
 7. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia majątku Stowarzyszenia,
 8. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
 9. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 10. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 11. Uchwalanie regulaminów.

 

§ 27

Do Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.

 

§ 28

Do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest samodzielne działanie Prezydenta lub dwóch członków Zarządu łącznie.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 29

Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad Stowarzyszeniem jako kolegialny organ kontroli i nadzoru, a w swoich działaniach jest odrębna od Zarządu i nie podlega mu  w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

 

§ 30

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie  Członków.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
  • Przewodniczący,
  • Dwóch Wiceprzewodniczących.
 3. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być wyłącznie osoby, które nie są jednocześnie członkami Zarządu, ani nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, jak również nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 31

 

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. Przedstawianie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 3. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 4. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 5. Składanie wniosku w przedmiocie absolutorium.

 

§ 32

Członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnienia swoich funkcji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów.

ROZDZIAŁ 5

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

§ 33

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
  • Ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
  • Inne prawa majątkowe,
  • Środki pieniężne.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  • Składek członkowskich,
  • Darowizn, spadków, zapisów,
  • Dotacji i grantów,
  • Ofiarności publicznej,
  • Zbiórek publicznych, aukcji oraz innych.

 

§ 34

 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 35

 

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

§ 36

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych uprawnionymi są: Prezydent samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.

ROZDZIAŁ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 37

Zmiana statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków przyjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

 

§ 38

 

 1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu wskutek uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej bezwzględną większością głosów w obecności 2/3 ogólnej liczby członków.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.

 

Komitet Założycielski:

 

1.     Zbigniew Nawrat…………………………….

 

2.     Waldemar Pudlo…………………………….

 

 


POLECAMY